Revízie bleskozvodov

Postup revízie bleskozvodov je daný platným nariadením, základom je prehliadka a meranie. Revízia musí byť urobená už v priebehu výstavby, aby bolo možné zrevidovať uloženie uzemňovača. Ďalej potom prebiehajú revízie periodické v stanovených intervaloch, vždy s ohľadom na vlastnosti stavby, ide najmä o korózne problémy. Periodická revízia musí byť urobená i po výmene alebo oprave bleskozvodov, alebo ak do stavby uderil  blesk.

V priebehu periodických revízií technik vždy kontroluje, či nedošlo k zhoršeniu stavu zachytávajúcej sústavy, vodičov alebo spojov a či nedochádza ku korózii uzemňovačov, meria sa hodnota zemného odporu celej sústavy, stav spojov a uchytenia.

Bleskozvodom by mala byť vybavená každá stavba, kde hrozí riziko úderu blesku. Pokiaľ je na objekte umiestený bleskozvod, musíte mať platnú revíznu správu.

Lehota robenia revízie sa odlišuje od druhu stavby. V objektoch, kde je riziko požiaru alebo výbuchu, sa revízie robia raz za dva roky, v ostatných budovách raz za päť rokov.