Revízia elektroinštalácie

Revízia elektroinštalácie musí byť urobená podľa platných predpisov a zahŕňa meranie elektrickej energie, kontrolu ističov a ochranných prvkov v rozvádzačoch a koncových obvodoch ako sú zásuvky, osvetlenie a pevne pripojené elektrické spotrebiče. Táto revízia nerieši elektrické spotrebiče pripojené vidlicou cez zásuvky a ani bleskozvody. Revízie sa vykonávajú formou pravidelných prehliadok, v bytoch sa robí revízia elektroinštalácie raz za päť rokov, v kratších intervaloch sa kontroly robia napríklad v bazénoch, práčovniach alebo saunách. Ak sa robí  rekonštrukcia elektroinštalácie, revízia je nutná.

Revízia elektro nie je len zbytočnou formálnou záležitosťou, ale pravidelnosť revízie vašich elektrozariadení vám môže ušetriť peniaze v prípade, že dôjde k škodovej udalosti, pretože ak nemáte vypracovanú platnú revíznu správu, odrazí sa to na vyplatenej poistnej čiastke, ktorá môže byť i výrazne skrátená.

Východzia revízia elektro

Východzia revízia sa vo väčšine prípadov robí pri novej elektroinštalácii, lebo je potrebná predovšetkým ku kolaudácii. Na základe tejto revízie dodávateľ energií prideľuje elektromer.

Periodická revízia elektro

Táto revízia sa robí väčšinou po piatich rokoch, kedy sa zisťuje celkový stav elektroinštalácie a elektrických rozvodov. Zistené nedostatky sa musia neodkladne odstrániť, aby bola zaistená bezpečnosť a predišlo sa úrazom elektrickým prúdom.

Mimoriadna revízia elektro

Pokiaľ dôjde k úpravám alebo rekonštrukcii elektroinštalácie, je nutné urobiť mimoriadnu revíziu. Zisťuje sa celkový stav opravenej elektroinštalácie a urobí sa zhodnotenie, či bude schopná zaistiť bezpečnú prevádzku.