Revíze elektrospotrebičov

Elektrickým spotrebičom je označovaný predmet, ktorý je pripojený zásuvkovým spojením k pevnému rozvodu elektrické energie. Aby tieto spotrebiče správne fungovali a predovšetkým boli pre užívateľa bezpečné, musí byť pravidelne kontrolované a vhodne pripojené na jestvujúcu elektroinštaláciu, to znamená, že príkon spotrebiča musí byť volený s ohľadom na zaťažiteľnosť obvodu, kde bude pracovať. Elektrický spotrebič musí byť vždy nainštalovaný podľa pokynov výrobcu a musí byť pripojený vhodnou tepelnou šnúrou.
Každý spotrebič by mal mať sprievodnú dokumentáciu, v ktorej by malo byť označené napätie alebo jeho rozsah a príkon. Pri niektorých výrobkoch sú údaje označené rovno na spotrebiči.
Pri skúšaní, sa elektrický spotrebič pripojí na menovité napätie a overí sa, či ovládacie a bezpečnostné prvky správne fungujú. Ak sú spotrebiče vybavené motorom, musí byť ich chod plynulý a bez nadmerného hluku.
Revízia elektrospotrebičov je daná zákonom s ohľadom na bezpečnosť a zdravie zamestnancov. Povinnosťou každého zamestnávateľa je urobiť revízie elektrospotrebičov.

Priebeh revízie
V priebehu revízie sú všetky elektrospotrebiče starostlivo premerané a zapísané do identifikačných kariet. Meria sa funkčnosť a chod spotrebiča.
Vonkajšia prehliadka elektrospotrebiča
Žiadna časť spotrebiča nesmie byť poškodená tak, aby hrozilo nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Rovnako tak je dôležité, aby spotrebiče boli udržiavané v čistote, ich čistenie sa robí zásadne vo vypnutom stave. Do chodu môžu byť uvedené, až keď je zariadenie spoľahlivo suché. Evidenčný štítok spotrebiča nesmie chýbať ani byť inak poškodený. Poškodené alebo nečitateľné označenie na ochranných krytoch musí byť obnovené, lebo je súčasťou dokladu o revízii.
Vyradenie spotrebiča z užívania sa vykoná, ak by jeho oprava bola ekonomicky nevýhodná alebo nemožno zaručiť, že pri ďalšom používaní sa nebude porucha opakovať a používanie zariadenia nebude bezpečné.
Ak sa na spotrebiči robí oprava, je treba ho odskúšať a po vykonaní revízie je možné ho opäť dať na užívanie.
Pri revízii po oprave sa predovšetkým kontroluje, či pripojovacie svorky majú dotiahnuté pripojovacie skrutky a či sú v nich vodiče spoľahlivo pripojené. Vnútorné vedenie nesmie mať poškodenú izoláciu a nesmie prechádzať cez ostré hrany, spínač a iné ovládacie prvky musia byť bezpečné pre dotyk.
Po ukončení revízie sa vyhotoví záverečná revízna správa o stave meraných spotrebičov.

Nutnosť vykonávania revízií
Pravidelným vykonávaním revízií chránite svojich zamestnancov pred poškodením zdravia, obmedzíte riziko požiaru a čo je dôležité, máte doklad pre poisťovňu v prípade, že dôjde k poistnej udalosti. Nakoniec sa i vyhnete vysokým postihom za nedodržiavanie predpisov o bezpečnosti práce na pracovisku. Z toho sa dá vyvodiť, že nejde len o zbytočnú byrokraciu, ale že ide o reálnou potrebu.